پیشنهاد ویژه سرور

TDS67857

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® X5672
تعداد پردازنده - 1 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 16GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67858

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® X5670
تعداد پردازنده - 1 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 16GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67859

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® X5675
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 16GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67860

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® X5675
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67861

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2620 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67862

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2650 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67863

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67864

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2697 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67865

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® X5675
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67866

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2697 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67867

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® X5675
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67868

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2620 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67869

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2650 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67870

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2680 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67871

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67872

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67873

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67874

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2650 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 96GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67875

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2697 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 96GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67876

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2660 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 96GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67877

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 96GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67878

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2697 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 96GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67879

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 96GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67880

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2650 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 128GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67881

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2697 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 128GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67882

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2660 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 128GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67883

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 128GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67884

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2697 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 128GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67885

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v4
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 128GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67886

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2660v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 256GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67887

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2680 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 256GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67888

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 256GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 1Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67889

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2697 v2
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 256GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 1 روز کاری

TDS67890

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2680 v3
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 256GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری

TDS67891

نوع سرور- سرور کاملا اختصاصی
مدل پردازنده (Processor) - Intel® Xeon® E5-2695 v4
تعداد پردازنده - 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) - 256GB
هارد دیسک - 2 عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - 10Gb/s
پهنای باند - نامحدود
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
زمان تحویل - 3 روز کاری