هاست ایمیل (میزبانی ایمیل)

هاست ایمیل - پلن 1
 • فضای هاست 512 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت ایمیل 15 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 1 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • سی پنلکنترل پنل
هاست ایمیل - پلن 2
 • فضای هاست 1024 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت ایمیل 30 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 1 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • سی پنلکنترل پنل
هاست ایمیل - پلن 3
 • فضای هاست 4096 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت ایمیل 50 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 1 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • سی پنلکنترل پنل
هاست ایمیل - پلن 4
 • فضای هاست 8192 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت ایمیل 80 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 1 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • سی پنلکنترل پنل
هاست ایمیل - پلن 5
 • فضای هاست 10240 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت ایمیل 120 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 2 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • سی پنلکنترل پنل
هاست ایمیل - پلن 6
 • فضای هاست 15360 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت ایمیل 180 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 2 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • سی پنلکنترل پنل
هاست ایمیل - پلن 7
 • فضای هاست 22528 مگابایت
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • دامنه قابل میزبانی 3 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • سی پنلکنترل پنل
هاست ایمیل - پلن 8
 • فضای هاست 32768 مگابایت
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • دامنه قابل میزبانی 4 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • سی پنلکنترل پنل