لایسنس اورجینال Virtualizor

لایسنس Virtualizor | مناسب یک سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی 1 عدد
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان

لایسنس Virtualizor | مناسب دو سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی 2 عدد
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان

لایسنس Virtualizor | مناسب سه سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی 3 عدد
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان

لایسنس Virtualizor | مناسب چهار سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی 4 عدد
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان

لایسنس Virtualizor | مناسب پنج سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی 5 عدد
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان

لایسنس Virtualizor | مناسب شش سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی 6 عدد
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان

لایسنس Virtualizor | مناسب هفت سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی 7 عدد
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان

لایسنس Virtualizor | مناسب هشت سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی 8 عدد
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان

لایسنس Virtualizor | نامحدود سرور مجازی

تعداد سرور مجازی قابل میزبانی نامحدود
فعالسازی آنی
امکان تغییر آی پی
پشتیبانی از بستر های مجازی سازی Xen, KVM و OpenVZ
کنترل پنل قدرتمند برای مدیریت سرور و منابع
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان